Autoluwe binnenstad Leiden

12 december 2022

Voor de Voetgangersbeweging vormt de leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad een belangrijk punt. Voldoende loopruimte en goede obstakelvrije looproutes zijn van essentieel belang voor een inclusieve samenleving en kansengelijkheid voor iedere burger, jong en oud, met of zonder beperking. Een combinatie van lopen met gebruik van openbaar vervoer behoort voor de Voetgangersbeweging dan ook tot een voorwaarde voor een voetgangersvriendelijke binnenstad.

Een autoluwe binnenstad vooral tot stand gebracht moeten worden door minder gebruik van de auto en niet door verdringen van de auto naar andere routes. Stimuleren van het gebruik van OV is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Wij missen dit in de voorliggende plannen.

Lees verder in de inspraaktekst

Veilig naar School

20 april 2022

De Voetgangersbeweging is trots op het behalen van het certificaat 'Veilig naar School' behaald aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde te Mechelen. Daarmee kunnen wij met recht projecten met betrekking tot veilige schoolroutes begeleiden op basis van de zogenaamde Vlaamse aanpak. Inventarisatie, analyse, aanpassen infrastructuur, educatie en handhaving staan daarbij scntraal.

Parkeerchaos zorgt voor onveilige situaties bij scholen. Kinderen brengen zelf in beeld welke route zij afleggen en welke gevaren zij daarbij tegenkomen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de gevaarpunten heel anders ervaren dan de ouders.

Het gaat daarbij niet uitsluitend om de directe schoolsituatie, maar om de gehele route die zij afleggen.

Lees verder in de presentatie t.b.v. de casusbespreking tijdens de opleiding.

 

Paragraaf in het Collegeakkoord, een droom of realiseerbaar?

15 februari 2022
 
Met de verkiezingen in het vooruitzicht heeft de Voetgangersbeweging Nederland de programma's in Leiden geïnventariseerd en op basis daarvan een aanzet gedaan voor een paragraaf in het Collegeakkoord.
Deze luidt alsvolgt:
 
"Lopen is de basis voor alle verplaatsingen van jong en oud, en daarom geven wij voorrang aan de voetganger. 
  • Wij zorgen ervoor dat bij alle beleidsbeslissingen het effect op voetgangers wordt genoemd en meegewogen. 
  • Wij ontwerpen een samenhangend netwerk van aantrekkelijke looproutes. 
  • Wij maken ruime stoepen en veilige oversteekplaatsen en houden die obstakelvrij, verlicht en goed onderhouden. 
  • Wij zien erop toe dat openbare ruimtes toegankelijk zijn voor iedereen. 
 Zo dragen wij bij aan een goede gezondheid van onze inwoners, een vitale economie en een leefbare stad."
 
Lees hier de volledige inventarisatie van de programma-onderdelen met impact op de voetganger.
 

Geef lopen voorrang!

Lopen komt meer en meer in de belangstelling en draagt bij aan vitalisering en een leefbare samenleving. In de afgelopen periode is het “ommetje” een populaire bezigheid geworden. Tot een afstand van 1 kilometer is lopen in Nederland de belangrijkste verplaatsingswijze en tot een afstand van een 4 kilometer loopt 15% van de mensen. Alle aanleiding om vanuit de Voetgangersbeweging Nederland extra uw aandacht hiervoor te vragen onder het motto “Geef lopen voorrang!”.
 
Lees verder in onze folder 
 

Lobby voor betere bescherming van de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers

21 november 2021

Op 2 december 2021 vergadert de Tweede Kamercommissie I&W over de verkeersveiligheid voetgangers. De veiligheid van voetgangers en met name ouderen, kinderen en mensen met een beperking ligt de Voetgangersbeweging na aan het hart. Niet langer moeten de technische specificaties van voertuigen leidend zijn voor de indeling van de openbare ruimte, maar de functie van de openbare ruimte moet basis worden van andere wet- en regelgeving. Dat gaat naar onze mening verder dan heldere kaders voor 30- en 50 km en mogelijk 15 km zones. 

Lees hier de volledige brief

 

Herinrichting Noordeinde Leiden

November 2021

Met regelmaat voert de Gemeente Leiden herinrichtingsprojecten uit. De Voetgangersbeweging was benieuwd naar de plannen m.b.t. het Noordeinde vooral omdat in september 2021 de Nota Voetgangersbeleid is aangenomen. Het betreft een smalle stadsstraat met bijzonder weinig ruimte om te lopen. 

Lees hier de gehele reactie

 

30 km per uur? Of een stapje verder? Pleitnota functionele indeling openbare ruimte 

18 november 2021

In toenemende mate worden voetgangers geconfronteerd met nieuwe types voertuigen zoals elektrisch aangedreven steps, rollerskates, hoverboards en skateboards. Deze voertuigen hebben diverse afmetingen en rijden op de stoep sneller dan de voetganger loopt of op fietspaden waar voetgangers ook gebruik van maken. Met name op fietspaden waar voetgangers ook mogen lopen, ondervinden zij veel hinder van een groeiende groep wielrenners die vaak met hoge snelheid van die fietspaden gebruik maken. Voetgangers worden regelmatig agressief bejegend.

De Voetgangersbeweging ontvangt regelmatig klachten over de regelgeving met betrekking tot de vraag welke voertuigen ergens wel of niet mogen rijden. Er bestaat onduidelijkheid, wat een gevoel van zowel objectieve als subjectieve onveiligheid in de hand werkt. De verblijfskwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte staan daardoor onder druk. Het wordt tijd voor een andere indeling van de openbare ruimte en een snelle homogenisering van rijsnelheden. Naar aanleiding hiervan dringen wij aan op het aanpassen van bestaande wet- en regelgeving.

Lees verder in onze Pleitnota d.d. 20 mei 2020

 

Schouw voorlopig ontwerp snelfietsroute in Bunnik.

Augustus 2021

De Voetgangersbeweging wordt met enige regelmaat benaderd door vertegenwoordigers van wijkverenigingen om een oordeel te geven over de verkeersveiligheid van gemeentelijke plannen. Een voorbeeld hiervan is de schouw naar een situatie in Bunnik, waar de gemeente een voorlopig ontwerp voor een snelfietsroute heeft gepresenteerd.

Leest u hier de gehele rapportage en conclusie.

Leiden Omgevingsvisie 

Mei 2021

Met de Omgevingsvisie 2040 zet Leiden in op een stad die duurzaam en groen is. De Voetgangersbeweging kan dat alleen maar ondersteunen en benadrukken dat dan vooral aandacht moet worden gegeven aan het groene karakter op straatniveau als voorwaarde voor een leefbare stad op menselijke maat.

Lees verder over invloed van hoogbouw, windgevoeligheid, OV in de binnenstad. 

 

Lopen en fietsen: samen optrekken, maar dan wel slim!

Blog Fietscommunity 5 mei 2021 door Annemiek Molster. Lopen en fietsen worden vaak in één adem als actieve mobiliteit genoemd, maar als het gaat om aandacht, tijd, geld en ruimte zijn ze ook vaak elkaars concurrent. Tot nu toe delft de voetganger daarbij nog vaak het onderspit. Onterecht, want de voordelen van lopen zijn minstens zo groot als die van fietsen. Als we een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving voor ons allemaal willen maken, moeten we lopen en fietsen niet als een pot nat zien, maar als twee vormen van mobiliteit die elkaar kunnen versterken en samen op kunnen trekken tegen de ruimte, energie, gezondheid en geld slurpende auto. 

Lees verder https://www.fietscommunity.nl/blogs/lopen-en-fietsen-samen-optrekken-maar-dan-wel-slim/  

 

Utrecht Omgevingsvisie Binnenstad 

April 2021

Utrecht heeft in de 20e eeuw voor de opgave gestaan een antwoord te bieden op schaalvergroting en de opkomende automobiliteit. Hierdoor heeft de stad een grote transformatie doorgemaakt met in de jaren ’70 met het openen van de Catharijnebaan. Maar vervolgens heeft Utrecht een opmerkelijke wending doorgemaakt waarbij juist ingezet is op het terugdringen van het autoverkeer en behouden c.q. terugbrengen van de menselijke schaal. Utrecht heeft daarbij een voortrekkersrol gespeeld en is opmerkelijk succesvol geweest. In de omgevingsvisie wordt deze richting voortgezet en dat kunnen wij als Voetgangersbeweging natuurlijk alleen maar ondersteunen.

Lees verder

 

Verkeersveiligheid scholen Bloemendaal 

Maart 2021

De afgelopen jaren is rond veel schoolomgevingen een zogenaamde 30 km-schoolzone ingevoerd door het plaatsen van bijbehorende bebording. Ondanks deze maatregelen blijven veel ouders de omgeving van de school en de routes daar naartoe als onveilig ervaren. Dit geeft zelfs aanleiding om kinderen met de auto naar school te brengen.

De Voetgangersbeweging is van mening dat veilige schoolroutes voor kinderen gelijktijdig betekent dat er veilige looproutes ontstaan voor iedereen, jong en oud. Het stimuleert lopen en bewegen en is daarmee van belang voor de gezondheid en het leggen van sociale contacten. Het betrekken van de kinderen van de klassen 6 en 7 past bovendien in het langzaam volwassen worden en voorbereiden van kinderen op het zelfstandig gaan naar de middelbare school.

Lees verder

 

Beleidsprogramma Voetganger Leiden 

Februari 2021

De Voetgangersbeweging wil in eerste instantie het College complimenteren om als een van de eerste gemeenten in Nederland een voetgangersbeleid op te stellen. Lopen is de meest duurzame manier van verplaatsen en vormt de basis voor een leefbare stad, maar ook voor een sociale en inclusieve samenleving.

Lees verder

 

Steenvoordelaan Rijswijk 

September 2020

Bewoners van de Steenvoordelaan ervaren de situatie op de Steenvoordelaan als onveilig. De Voetgangersbeweging Nederland heeft ter plaatse een schouw uitgevoerd.

Lees verder

 

Inspraak maatregel “Fietser naar rijbaan” Amsterdam 

3 september 2020  
In mei bracht de gemeente Amsterdam een menukaart uit met mogelijke tijdelijke  maatregelen om meer ruimte voor de voetganger en fietser te creëren in Coronatijd. Voor voetgangers kan er meer ruimte komen op de fietspaden als de fietsers op de rijbaan gaan rijden waar de snelheidslimiet 30 km/uur is. Inmiddels zijn een aantal straten aangepast. Alleen hebben mensen met een beperking veel hinder van grote bloembakken die op de fietspaden zijn geplaatst. Het zou beter zijn als de nieuwe ruimte er als een verbreed trottoir uitziet zodat en fietsers niet de neiging hebben toch te blijven fietsen waar het niet langer is toegestaan. Daarom pleiten wij er voor de maatregelen er minder primitief uit te laten zien zodat voetgangers in staat zijn ook echt 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

 

Vliegenbos Amsterdam Noord

18 augustus 2020
Het Stadsdeelbestuur Amsterdam Noord heeft het besluit genomen om een fietsroute aan te leggen dwars door het natuurgebied Vliegenbos. Het gaat om een bestaande route die middels bord G7 van het RVV is aangeduid als voet- en wandelpad waarop andere categorieën weggebruikers niet zijn toegelaten. Het begrip “Fiets te gast” zoals het Stadsdeelbestuur voornemens is te gebruiken, is niet geregeld conform bestaande wet- en regelgeving.   
In de argumenten voor “Fiets te gast” worden slechts overwegingen met betrekking tot de belangen van fietsers en van natuurwaarden genoemd. Over de belangen van voetgangers komen wij nauwelijks overwegingen tegen. Juridische bepalingen met betrekking tot de onderlinge prioriteit tussen voetgangers en fietsers en tot de aansprakelijkheden worden in de stukken niet vastgelegd. Naar aanleiding hiervan hebben wij een verzoek ingediend in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur.

 

Beleidsprogramma Fiets Leiden, Zorgen over veiligheid

9 juli 2020

Wij hebben grote waardering voor de verbeteringen in de fietsbereikbaarheid. Echter tegelijkertijd hebben wij zorgen over de veiligheid voor zowel fietsers als voetgangers in situaties waar geen afzonderlijk voetpad aanwezig is. Voetgangers worden hier geconfronteerd met soms grote verschillen in snelheid en afmetingen van toegestane fietsen, snorfietsen, vrachtfietsen en scooters. Racefietsen scheren vaak met hoge snelheid langs ouderen en kinderen. In dat licht gezien zullen er misschien enkele minder conventionele maatregelen nodig zijn. Wij pleiten ervoor bromfietsen, samen met de speed-pedelecs en racefietsen, naar de rijbaan te verwijzen.

Lees hier de volledige reactie

 

Mobiliteit in Leiderdorp

8 juli 2020

De gemeente Leiderdorp heeft in het kader van de vastgestelde Mobiliteitsvisie een drietal deelnota’s in de inspraak gebracht met betrekking tot o.a. langzaam verkeer en openbaar vervoer. De gemeente zet in op een hoogwaardig en volledig netwerk voor langzaam verkeer. De fiets- en wandelroutes zijn in 2030 verkeers- en sociaal veilig, goed begaanbaar en comfortabel, ook voor mensen met een beperking.

De Voetgangersbeweging is in principe positief over de nota’s, maar doet op enkele punten voorstellen voor verdere verbetering. Te weinig wordt naar onze mening aandacht besteedt aan een regionale route aan de noordzijde via de Boterhuispolder. Verder vragen wij meer aandacht voor de soms grote snelheidsverschillen op de gecombineerde voet-/fietspaden.   

 Lees hier de volledige reactie

 

Voetgangersbeweging in VerkeersNet Journaal

15 juni 2020

In het eerste VerkeersNet Journaal van 15 juni ’20 gaat Boudewijn Leeuwenburgh, voorzitter van de Voetgangersbeweging Nederland in gesprek met Jan Pieter Rottier van VerkeersNet.nl over meer ruimte voor kwetsbare weggebruikers en voor de voetganger. Dit naar aanleiding van de door de Voetgangersbeweging uitgebrachte Pleitnota voor wijzigingen in wet- en regelgeving voor de openbare ruimte.

Er bestaat volgens de Voetgangersbeweging veel onduidelijkheid welke voertuigen ergens wel of niet mogen rijden en welke snelheden zijn toegestaan.

Klik hier voor de uitzending 


Amsterdamse voetganger eist meer plek op de stoep

6 juni 2020 

De voetganger is vaak het ondergeschoven kindje. Daarom heeft Amsterdam recent de nota ‘Ruimte voor de voetganger’ uitgebracht. Critici vinden de loopruimte voor voetgangers daarin te beperkt. ‘Zelfs de stoeprand telt mee.’ Ook wordt op een voetpad een lantaarnpaal met aan beide zijden 70 cm aanvaardbaar geacht. “Maar we kunnen ons niet in tweeën splitsen”.                  
Lees hier het hele artikel 

Bezwaar opheffen zebrapaden Herenstraat Voorhout

2 juni 2020

De Voetgangersbeweging heeft bezwaar gemaakt tegen het opheffen van de
zebrapaden op de Herenstraat nabij het station in Voorhout. Om problemen met

stilstaande voertuigen op de spoorkruising te voorkomen is de gemeente Teylingen van plan de zebrapaden te verwijderen en de hellingbanen naar het station zo te verleggen dat treinreizigers verder moeten lopen. Geen goede oplossing vindt de Voetgangersbeweging omdat de voetgangers en OV-reizigers daarmee worden benadeeld als gevolg van het verkeerd gedrag van automobilisten.  

Lees verder

 
Naar een gezonde stad te voet

20 mei 2020

Woensdagochtend 20 mei was Floris Alkemade, rijksbouwmeester, ontbijtgast bij NPO radio4. Hij zei te verwachten dat de coronacrisis blijvend effect zal hebben op de inrichting van de openbare ruimte. Hij voorziet meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Hij verwacht ook dat er meer ruimte voor terrassen nodig zal zijn.

De rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving. De rijksbouwmeester heeft een onafhankelijke positie. 

Lees hier meer

Social distancing biedt routekaart voor stadsbewoners

13 mei 2020 

Nu het drukker wordt, kan het bewaren van de afstand van 1,5 meter in veel stedelijke gebieden een uitdaging zijn vanwege de manier waarop de openbare ruimte is ontworpen. Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben wetenschappers van de TU Delft in samenwerking met AMS Institute het Social Distancing Dashboard ontwikkeld.

Het Social Distancing Dashboard maakt plattegronden die op straat- en wijkniveau laten zien of het mogelijk is om de afstand van 1,5 meter in de openbare ruimte na te leven. Het dashboard brengt een overzicht in kaart van verschillende factoren die daar invloed op hebben, zoals de breedte van voetpaden en locaties van bushaltes.

Lees hier meer


Ontwikkelfunctie OV Z-Holland Noord

2 maart 2020

In een inspraakreactie op de aanbesteding van het OV in Zuid-Holland Noord heeft de Voetgangersbeweging samen met het Buscomité Leiden gepleit voor een andere verantwoordelijkheid voor de ontwikkelfunctie. Dit vanwege de ervaren verminderde bereikbaarheid voor ouderen en mensen met een beperking nadat recent wijzigingen zijn doorgevoerd in o.a. Hazerswoude, Hoogmade en Zoeterwoude.

In de lopende concessie ligt de ontwikkelfunctie volledig bij de vervoerder. Daarmee geeft de Provincie in feite de verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid en voor de sociale functie van het OV uit handen.
Gepleit wordt voor een ontwikkelfunctie waarbij de provincie meer tools in handen krijgt voor gewenste verschuivingen tussen auto, OV en andere vormen van vervoer. Wijzigingen worden zo bestuurlijke keuzes op grond van maatschappelijke belangen en geen keuzes die gemaakt worden op grond van efficiency en bedrijfsbelangen.

Lees hier meer


Beleidskader OV-Concessie Z-Holland Noord

16 januari 2020

In een inspraakreactie heeft de Voetgangersbeweging aandacht gevraagd voor een aantal voor voetgangers belangrijke onderwerpen. Het gaat hierbij om loopafstanden en overstappen, frequenties en exploitatieperiode, toegankelijkheid, bereikbaarheid van sociale voorzieningen en publiekstrekkers, recreatief vervoer, integrale mobiliteit, opbrengstverantwoordelijkheid en ontwikkelfunctie en over de communicatie met betrekking tot wijziging in dienstregeling of (tijdelijke) routewijzigingen.

Lees hier meer


Inspraak Gebiedsvisie Schipholweg Leiden

22 januari 2020

De Schipholweg maakt onderdeel uit van de looproute vanuit de Merenwijk en de wijk Groenoord naar station Leiden Centraal en het LUMC. Een obstakelvrije route van minimaal 2 meter breed en goede zichtbaarheid van de voetganger zijn vanwege veiligheid van belang. Een actieve benutting van de kantoren op straatniveau, zowel in de avond als het weekend, is van essentieel belang.

Afhankelijk van de zijde voor de looproute op de Schipholweg, zal er sprake moeten zijn van een goede oversteekbaarheid, vooral voor minder snelle voetgangers of mensen met een beperking. Dat geldt zowel voor de Schipholweg, de Willem de Zwijgerlaan/ Oegstgeesterweg, de Dellaertweg en Parmentierweg, alsook van de Rijnsburgerweg en Schuttersveld.

Lees hier meer

 

 

“Voetgangersbeweging, stappen in de juiste richting”.